Strona główna | Struktura Ośrodka

Internat

 

                    Grupy wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Starachowicach są częścią składową placówki i bezpośrednio podlegają władzom Ośrodka. Wychowankami internatu mogą być dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia. Obecnie wychowankowie podzieleni są na dwie grupy wychowawcze, w których realizuje się zajęcia opiekuńcze i wychowawczo - rewalidacyjne. Grupami opiekują się wychowawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Za adaptację i pobyt wychowanków w internacie odpowiada kadra internatu. W jej skład wchodzi kierownik i wychowawcy grup wychowawczych. Podstawę właściwej organizacji pracy w grupach wychowawczych stanowi regulamin oraz dzienny rozkład zajęć. Regulamin internatu określa prawa i obowiązki wychowanków oraz nagrody i kary. Wychowawcy poszczególnych grup opracowują roczne plany pracy opiekuńczo - wychowawczej, w którym zawierają się zadania wychowawcze oraz formy ich realizacji.

Internat to placówka, która w części przejmuje zadania rodzicielskie, opiekę specjalistyczną, wszechstronne wychowanie, przygotowanie do życia zawodowego i społecznego. W ramach zajęć pozalekcyjnych w grupach wychowawczych prowadzone są zajęcia mające na celu przygotowanie wychowanków do udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem. W ramach pracy z wychowankami organizujemy m.in.: zajęcia turystyczno - krajoznawcze, sportowe, profilaktyczne, kulinarne, kosmetyczne, artystyczne i plastyczne. Bardzo ważna i potrzebna w pracy rewalidacyjnej jest działalność dzieci w zakresie przygotowywania uroczystości - zabawy andrzejkowej, choinki, występów okolicznościowych, świąt itp. Kolejnym ważnym zadaniem rewalidacyjnym, które realizujemy w Ośrodku jest dostarczanie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym, technicznym oraz umiejętności bezkonfliktowego obcowania z otoczeniem. Zadania te wynikają z konieczności przezwyciężania skutków różnego rodzaju trudności, zaburzeń oraz deficytów rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych wychowanków. Zakres zadań opiekuńczo - rewalidacyjnych dostosowywany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz zainteresowań każdego dziecka. Prowadzone różnego rodzaju zajęcia dają każdemu wychowankowi możliwość rozwinięcia swoich uzdolnień i zainteresowań.

Internat zaspokaja wszystkie potrzeby wychowanków. Dobre warunki lokalowe i przyjazna atmosfera panująca w grupach wychowawczych sprawiają, że wychowankowie chętnie przebywają w internacie. 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie